O fundaţie creată pentru recunoaşterea şi susţinerea valorilor autentice!
 
Misiune

Mesajul Preşedintelui Fundaţiei Măreţie şi Talent, ec. Daniela Vulcan

„Nu pleca pe mare fără busolă”
Mă număr printre colaboratorii apropiaţi ai celui care a fost preşedintele CECCAR, personalitate proeminentă a comunităţii contabile naţionale şi internaţionale, formator al multor generaţii de specialişti de înaltă clasă, prof. univ. dr. Marin Toma. Cunosc, deci, îndeaproape preocupările sale constante dintr-o perioadă relativ îndelungată în care a militat, ca nimeni altul, pentru promovarea unei conştiinţe profesionale şi civice manifestată în practică, în acţiune. Astfel, între numeroasele sale demersuri conceptuale şi manageriale s-au înscris, la loc de seamă, modalităţile prin care pot fi mai bine valorizate aptitudinile colegilor contabili şi ale altor specialişti cu talente afirmate public sau potenţiale. Una dintre modalităţile preconizate, într-o formă enunţiativă, a constituit-o tocmai posibilitatea înfiinţării unei fundaţii care să îndeplinească un asemenea rol, pe care nu ezit să-l numesc, nobil, autentic umanist.

Am considerat şi consider că ne revine nouă, discipolilor şi colaboratorilor săi, obligaţia de a da un veşmânt concret, inclusiv instituţional, ideilor sale novatoare, curajoase, iar în rândul acestora s-a aflat ideea sprijinirii efective a talentelor.

Nu numai prin forţa simbolică, ci şi prin sentimentele personale de recunoştinţă şi respect faţă de cel care a preţuit, în cel mai înalt grad, MĂREŢIA şi TALENTUL, am propus ca sediul fundaţiei să fie chiar biroul în care a lucrat, până la capătul pilduitoarei sale vieţi, preşedintele nostru, profesorul Toma. Modalităţile practice de materializare a ceea ce a gândit – în germene – cel căruia îi vom păstra veşnic luminoasa sa amintire sunt definite cu claritate, punctual, în obiectivele înscrise în statutul Fundaţiei „MĂREŢIE şi TALENT”. Ne-a fost oferită de prof. univ. dr. Marin Toma însăşi busola care ne ajută să străbatem, pe marea agitată a realităţilor noastre economice, sociale, politice drumul spre ţelul propus.

Starea de fapt şi starea de spirit

Fireşte, în întregul proces de „construcţie” a Fundaţiei „MĂREŢIE şi TALENT” am pornit şi pornim de la realităţi. Din motive care îşi aşteaptă încă analizele economice, sociologice şi psihologice adecvate, societatea în care trăim se caracterizează printr-o tranziţie care pare fără de sfârşit şi, din această cauză, provoacă neîntrerupt numeroase frustrări. Realităţile pe care le evoc, dar şi percepţia publică atestă, deosebit de convingător, că am avut şi avem de-a face cu o gravă răsturnare a scării de valori autentice, fără de care întreaga naţiune este profund debusolată. De aceea, orice demers în vederea repunerii valorilor la locul care li se cuvine este mai mult decât binevenit, chiar dacă nu toţi concetăţenii conştientizează deocamdată acest fapt.

În faţa ofensivei nonvalorilor, s-au ridicat şi se ridică multe segmente ale societăţii civile, CECCAR reprezentând – o afirm fără teama de a greşi – un puternic factor propulsor prin influenţa şi prestigiul profesional câştigat prin fapte, un vârf de lance. Ceea ce se impune, însă, a observa în continuare este faptul că mijloacele de acţiune ale unei organizaţii profesionale sunt inevitabil limitate, de o arie mult mai largă de instrumente dispunând o fundaţie precum „MĂREŢIE şi TALENT”.

Nu există, după opinia mea, o modalitate mai convingătoare şi, în consecinţă, mai eficientă de promovare a valorilor decât cea a identificării şi sprijinirii talentelor din toate sferele creaţiei umane. De aceea, printre obiectivele pe care ni le-am propus se află atenţia deosebită, prioritară acordată tinerilor la început de carieră. Aceasta nu exclude, ci presupune sprijinirea talentelor, indiferent de vârstă şi profesiune, inclusiv prin înfiinţarea unor centre de resurse umane profilate tocmai pe direcţiile de acţiune conturate de scopul propus, încurajarea spiritului de excelenţă, mai ales în sfera antreprenoriatului, concretizarea unor proiecte durabile în domeniile educaţiei, dezvoltării comunităţilor profesionale şi teritoriale, consolidarea societăţii civile, sprijinirea modernizării sănătăţii şi culturii, proiecte care să contribuie la reînnoirea spirituală şi socială a României.
Nevoia de modele.

Întrucât există, în societate, o nevoie acută de modele, fundaţia îşi propune să organizeze concursuri şi să acorde premii şi burse cu numele profesorului Marin Toma, elaborând – în acelaşi scop – o monografie care urmează să apară cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la naşterea sa.

Bineînţeles, tot ceea ce poate constitui un exemplu inspirator de fapte deosebite, în toate domeniile, atât din trecut, cât şi din prezent, va constitui o sursă inepuizabilă nu numai de inspiraţie, ci şi de acţiune a fundaţiei. Pe baza stărilor de fapt şi de spirit amintite, se vor elabora şi aplica programe menite să contribuie la perfecţionarea sistemului educaţional românesc, la o mai bună înţelegere a realităţii economice de către elevi, studenţi, alţi tineri, precum şi de adulţi, cadre didactice. Se vor organiza seminarii, simpozioane, şcoli de vară, congrese şi alte manifestări ştiinţifice. Vom asigura colaborarea, prin activităţi comune iniţiate de fundaţie, cu toţi factorii responsabili sociali, administrativi, juridici, medicali, familiali.

Căutăm şi vom căuta permanent modalităţile de eliminare a confuziilor, în special în sfera valorilor, sferă esenţială pentru realizarea obiectivelor majore ale fundaţiei. De aceea, ne bazăm pe tot ceea ce reprezintă achiziţii de preţ ale spiritului uman, ale a ceea ce am definit prin cunoaşterea de sine, ca premise ale unui veritabil umanism, ale unei solidarităţi care să tindă spre afirmarea crezurilor celor mai străluciţi exponenţi ai naţiunii noastre, ai întregii lumi civilizate.

Fundaţia va oferi sprijin şi unor instituţii, altor structuri ale societăţii civile, cu singura condiţie ca acestea să aibă un caracter non-profit, apolitic şi să desfăşoare activităţi care să nu contravină normelor legale. De asemenea, fundaţia va acorda sprijin şi unor persoane fizice tot în măsura în care acestea nu contravin legilor, normelor morale şi de bun simţ.

A vrea şi a putea

Tot înţelepciunea populară ne învaţă că, totdeauna, celui care vrea nu-i vor lipsi niciodată mijloacele. În acest sens, suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm: care vor fi mijloacele logistice şi băneşti necesare desfăşurării acţiunilor menţionate şi a altora, cum ar fi iniţierea de programe privind formarea, menţinerea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale contabililor şi profesioniştilor contabili, ale altor specialişti?

Ne bazăm, înainte de toate, pe fondul uman reprezentat de toţi cei care sunt membri fondatori şi pe toţi cei care ne vor urma, colegi cu un mare potenţial creativ, cu o bogată experienţă didactică şi în alte domenii cu caracter formativ-educativ. Cu toţii sunt şi vor fi angajaţi în realizarea programelor stabilite, ceea ce va garanta desfăşurarea unor acţiuni bazate pe competenţă, pe tot ceea ce include conceptul de etică profesională.

În ceea ce priveşte alte tipuri de resurse, vom acţiona – potrivit normelor legale – pentru colectarea de fonduri, pentru atragerea finanţărilor nerambursabile de la UE, conform unor proiecte de anvergură rezultate din obiectivele propuse. Vom elabora standarde ocupaţionale, care să permită dezvoltarea/crearea, autorizarea şi derularea de programe de formare profesională (calificare, instruire, perfecţionare, specializare etc.). Ne vom angaja în înfiinţarea unei reţele de servicii de consiliere şi orientare profesională, a unor servicii de mediere pe piaţa muncii. Totodată, vom elabora studii, analize ocupaţionale, cercetări, sondaje. Vom crea platforme electronice de comunicare interactivă şi de e-learning. Toate acestea ne vor permite să ne integrăm organic într-o „lume a valorilor reale”. Desigur, profesia noastră contabilă, bazată pe ceea ce se numeşte starea de echilibru economico-financiar ne va ajuta să găsim soluţiile cele mai potrivite pentru a dispune de resursele necesare în vederea creării de cât mai multă valoare adăugată în materie de profesionalism şi comportamente.

Naştere şi devenire

Pretutindeni în ţara noastră se află oameni pe care cei apropiaţi, cei care-i cunosc îi definesc prin cuvântul „har”. Este un cuvânt cu foarte bogate sensuri, pe care dicţionarele le „descifrează” prin enumerarea unor calităţi, însuşiri şi deprinderi naturale, ceea ce constituie un motiv de reală admiraţie, de respect faţă de cel dăruit cu asemenea resurse spirituale, de talent, de vocaţie. Desigur, talentul şi vocaţia sunt, alături de cunoaştere, premisele esenţiale ale unei activităţi profesionale performante. În acelaşi timp, inclusiv prin aşa numitele hobby, talentele tind să se manifeste, să devină vizibile, un bun public. Acest proces, însă, de cele mei multe ori, nu se poate desfăşura de la sine fără impulsurile date de cei din jur, inclusiv prin modalităţi instituţionale. Pentru a se afirma, trebuie sprijinite, iar fundaţia Măreţie şi Talent va oferi, neîndoios, un asemenea sprijin pe foarte multe planuri materiale şi educaţionale, deoarece – suntem convinşi – tot ceea ce reprezintă „har” se poate manifesta mai bine printr-o mai profundă cunoaştere a domeniului abordat, prin stimularea însuşirilor personale, inclusiv în condiţiile specifice puse la dispoziţie de fundaţie, de alte componente ale societăţii civile. De altfel, în aceasta constă însăşi raţiunea de a fi a ONG-urilor gândite, create şi puse în „mişcare” de resorturile conştiinţei civice, de înţelegerea adâncă a ceea ce înseamnă viaţa în mijlocul Cetăţii, pusă în slujba oamenilor ei.

Statutul Fundaţiei „MĂREŢIE şi TALENT” conţine elementele necesare pentru îndeplinirea unui asemenea rol, ca expresie a responsabilităţii sociale. Nu ne putem permite să nesocotim, să irosim talentele, să nu acţionăm – fiecare şi toţi laolaltă – cu mijloacele de care dispunem, astfel încât, alături de exercitarea ireproşabile a profesiei de bază, oamenii valoroşi să-şi poate dezvolta pasiunea pentru artele plastice, pentru muzică, pentru literatură nu numai în calitate de „consumatori” avizaţi, ci şi de creatori, în adevăratul înţeles al cuvântului.

Pentru îndeplinirea unei asemenea misiuni, integrate organic conceptului de responsabilitate socială, este nevoie de viziune, de o puternică determinare civică, de acţiune organizată pe o perioadă de largă perspectivă. Toate aceste cerinţe pot fi acoperite tocmai prin ceea ce reprezintă Fundaţia „MĂREŢIE şi TALENT”.

În fond, este vorba despre „punerea în operă” a resurselor intelectuale ale fiecăruia dintre noi, în numele unei cauze de mare nobleţe sufletească. Adică, ne propunem să desfăşurăm o activitate utilă în mod dezinteresat, solidar, caritabil (chiar), să aducem în societate un plus de frumos, de confort spiritual, de normalitate, de cooperare şi întrajutorare.

În această ordine de idei, vom lărgi şi sensul comun al noţiunii de deficit, binecunoscut în materie de resurse, prin includerea a ceea ce înseamnă înlăturarea „deficitelor” în materie de afirmare a personalităţii umane, inclusiv a deficitului de responsabilitate, de implicare civică, de atitudini bazate pe înaltele valori morale. Bineînţeles, nu vom ceda nici presiunilor şi nici nu vom nesocoti necesitatea de a combate indiferenţa, blazarea, fatalismul. Nu avem de-a face doar cu homo faber, cel care creează, construieşte, cu homo cogitans, cel care gândeşte, ci şi cu homo aestimans, cel care valorizează, cel care este în stare să aprecieze şi să promoveze valorile. Preţuim erudiţia, dar nu una în sine neroditoare, ci – dimpotrivă – aşa cum am mai relevat, creatoare de valoare adăugată. Binele, frumosul, adevărul, dreptatea sunt cei mai importanţi vectori în procesul fructificării talentelor.

Cum se poate lesne observa, fundaţia se caracterizează printr-o largă deschidere spre tot ceea ce este în folosul valorizării talentelor. Ne slujesc, în acest demers, şi ceea ce putem să numim „rădăcinile” gândirii şi acţiunii creative. În acest sens, avem suficiente motive să ne gândim şi la ceea ce ne-a povestit antichitatea despre Prometeu, care a furat focul ca să-l dăruiască oamenilor (ceea ce a dus la progresul artelor şi tehnicilor), şi despre decizia lui Zeus de a-l trimite pe Hermes să aducă oamenilor „sentimentul onoarei şi al dreptăţii”. Când Hermes l-a întrebat pe Zeus cum să facă distribuirea acestor însuşiri, acesta i-a răspuns: „Tuturora din cetate, fără deosebire”. Dar, încă de atunci, din antichitate, „arta de a administra cetăţile” includea, ca premisă, ceea ce în lumea noastră de astăzi numim „egalitatea de şanse”. Pe atunci se spunea că „omul este făcut de societate şi omul face societatea”. În limbaj contemporan, acest adevăr s-a metamorfozat în conceptul potrivit căruia „societatea îl face pe cetăţean şi cetăţeanul face societatea”. Prin urmare, conceptul de „cetăţean” se află în centrul tuturor activităţilor proprii condiţiei umane şi, în consecinţă, proprii procesului de sprijinire a talentelor.

 

 

 
 
 

© 2013 Fundaţia Măreţie şi Talent. Toate drepturile rezervate.

Fundaţia Măreţie şi Talent este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 29538 din 24.09.2013